ᓈᓚᐅᑉ ᒥᑦᓯᐊᖓ ᑲᒪᓇᖅᑐᖅ: ᐅᓂᒃᑳᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒍᐊᕈᓯᖓᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ Nala’s Magical Mitsiaq: A Story of Inuit Adoption (Inuktitut)

, , ,

ᑎᑎᕋᖅᑐᖅ ᔭᓂᐳ ᓄᐊ | ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑐᖅ ᑭᓐ ᓕᖕ

ᑎᒍᐊᕐᓂᖅ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐃᓚᒌᓂᒃ—ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᖅ ᐃᒫᒃ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᑎᒍᑦ ᑎᒍᐊᕐᓂᖅ—ᐊᔾᔨᐅᙱᓚᖅ ᐱᐅᓯᑐᖄᓗᑦᓱᓂᓗ, ᐃᓚᒌᓂ ᓄᓇᕘᒥ ᑎᒍᐊᖑᒃᑲᐃᔪᓂᒃ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᔫᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᓂ ᓈᒻᒪᒋᔭᕐᒥᓐᓄᑦ/ᖃᓄᐃᒋᙱᑕᕐᒥᓐᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᔪᖅ ᖁᕕᐊᓲᑕᐅᓪᓚᕆᑦᑐᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᒻᒪᔾᔪᒃ, ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᓄᓪᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒻᒪᑦ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ.

ᐅᓂᒃᑳᖅ ᓈᓚᒃᑯᒃ ᕿᐊᑦᓱᒃᑯᒃ ᖃᓄᖅ ᓄᑲᕇᕈᕐᓂᕐᒪᖔᑎᒃ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᑎᑐᑦ ᑎᒍᐊᕐᓂᒃᑯᑦ.ᑖᓐᓇ ᐅᓂᒃᑳᖅ, ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓕᕐᓂᑯ ᑎᑎᕋᖅᑑᑉ ᓇᒻᒥᓂᖏᓐᓄᑦ ᓇᒡᓕᒍᓱᑦᓱᑎᒃ. ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᓯᔪᖅ ᖃᓄᐃᓲᖑᒻᒪᖔᑕ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᑎᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ, ᓱᕈᓯᕐᓂᓪᓗ ᑐᓴᕆᐅᖅᑎᑦᓯᔪᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ ᑎᒍᐊᕐᓂᐅᑉ ᐃᓄᓐᓄᑦ. ᑎᑎᖅᑐᒐᐃᑦ ᑐᑯᒥᓇᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᓇᑦᓯᐊᕐᓂᖏᑕᓗ ᐃᓗᓕᖏᑦ, ᐃᓚᒌᑦ ᓇᒡᓕᖕᓂᖓᓂᒃ ᐱᓪᓚᕆᑦᑐᑎᑐᑦ ᐃᓱᒪᓇᖅᑐᑦ, ᐅᖃᓕᒫᖅᑎᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᒌᖅᑐᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᙱᑦᑐᓂᓪᓗ ᑕᒪᑐᒪ ᐱᐅᔪᐊᓘᑉ ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᔫᑉ.

 

Written by Jennifer Noah | Illustrated by Qin Leng

Adoption among Inuit families—known as Inuit custom adoption—is a unique and age-old practice that sees families within Nunavut placing children with adoptive parents in the community as they see fit. Nala’s Magical Mitsiaq tells the story of how Nala and Qiatsuk became sisters through Inuit custom adoption.

 

 

Download Book

Skills

Posted on

March 31, 2014